پرسشنامه واحدهای در دست احداث

مشخصات کلی واحد

پیشبینی زمان شروع بهره برداری از طرح

وضعیت مصرف آب

آیا در صورت وجود یک شرکت عرضه کننده آب به صورت یک منبع پایدار برای واحد های صنعتی، این واحد تمایل عقد قرارداد با آن را دارد؟